TOP NEWS

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

16+1 Συνέπειες του Διαζυγίου που Αλλάζουν Δραματικά τη Ζωή των Πρώην Συζύγων. Μέρος Δεύτερο


16+1 Συνέπειες του Διαζυγίου που Αλλάζουν Δραματικά τη Ζωή των Πρώην Συζύγων. Μέρος Δεύτερο

Στην προηγούμενη δημοσίευση σας κατέγραψα με συντομία από την 1η έως και 7η νομικές συνέπειες του διαζυγίου, που επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον βίο των πρώην συζύγων. Δείτε την δημοσίευση ΕΔΩ.

Τονίζω για μια άλλη φορά ότι τη λύση του γάμου επιφέρει η αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου. Αμετάκλητη είναι η δικαστική απόφαση που λύνει το γάμο και δεν προσβάλλεται με τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Ακόμη να θυμάστε ότι χωρίς αμετάκλητο δικαστικής απόφασης διαζυγίου ο γάμος εξακολουθεί είναι ισχυρός. 


Ενημερωθείτε αμέσως για τις παρακάτω από την 8η έως 16η+1 νομικές συνέπειες του Διαζυγίου:

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #8: Γεννιέται, υπό ορισμένες προυποθέσεις, η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα στο γάμο, η οποία παραγράφεται σε δύο χρόνια από τη λύση ή ακύρωση του γάμου (άρθρα 1400, 1401 Α.Κ.). Αν δηλαδή η περιουσία του ενός συζύγου, αφότου τελέσθηκε ο γάμος αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος δικαιούται να ζητήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, που προέρχεται από τη δική του συμβολή. Θα πρέπει να συνέβαλε ο σύζυγος αυτός με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή.

Τεκμαίρεται μαχητώς, ότι η συμβολή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός και αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμιά συμβολή. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες. Αναλογικά το ίδιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση τριετούς διάστασης των σύζύγων.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #9: Παύει να ισχύει η κοινοκτημοσύνη, αν την επέλεξαν οι σύζυγοι ως σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων (άρθρο 1411 Α.Κ.). Η λήξη αυτή ενεργεί αναδρομικά από την επίδοση της σχετικής αγωγής διαζυγίου ή της κατάθεση της κοινής αίτησης διαζυγίου. 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #10: Παύει το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα και το δικαίωμα νόμιμης μοίρας του επιζώντος συζύγου (άρθρα 1820, 1825 Α.Κ.). Απαιτείται κατά το χρόνο θανάτου του ενός των συζύγων να υπάρχει ήδη αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου γιά να επέλθει το παραπάνω αποτέλεσμα. Διαφορετικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση θα πρέπει, προ του θανάτου του ενός των συζύγων, να είχε ασκηθεί αγωγή διαζυγίου από τον τελευταίο (τον θανόντα) κατά του επιζώντος, με βάσιμο λόγο διαζυγίου (άρθρο 1822 Α.Κ.). 

Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιά όσους άσκησαν αγωγή διαζυγίου, να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες επιδόσεις δικαστικής απόφασης διαζυγίου, ώστε το διαζύγιο να γίνει αμετάκλητο, δηλ. να λυθεί ο γάμος και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες του.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #11: Καθίσταται ακυρώσιμη η διάταξη σε διαθήκη κληρονομουμένου υπέρ του συζύγου του (άρθρο 1785 Α.Κ.), αν λύθηκε ο γάμος όσο ζούσε ο διαθέτης ή αν άσκησε αγωγή διαζυγίου, έχοντας βάσιμο λόγο κατά του συζύγου του. Το δικαίωμα ακύρωσης από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον, προυποθέτει την διαπίστωση της μη αντίθετης πραγματικής ή υποθετικής βούλησης του διαθέτη κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #12: Η συζυγική οικία δεν θεωρείται πλέον οικογενειακή στέγη και δεν απολαμβάνει ως τέτοια της προστασίας του νόμου. Ο εν διαστάσει σύζυγος που έχει τη χρήση και τη κατοχή της οικογενειακής στέγης, όσο διαρκεί ο γάμος, με την αμετάκλητη λύση του γάμου δεν έχει πλέον δικαίωμα να παραμείνει στην συζυγική οικία (οικογενειακή στέγη), χωρίς τη συναίνεση του άλλου ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή συζύγου.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #13: Γεννιέται αξίωση χρηματικής ικανοποίησης γιά ηθική βλάβη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπαίτιας αντισυζυγικής συμπεριφοράς του ενός των συζύγων προς τον άλλον. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση βαριάς προσβολής της προσωπικότητάς του, είτε τέλεσης αδικοπραξίας σε βάρος του. Η αξίωση αυτή μπορεί να ασκηθεί από τον αναίτιο σύζυγο με ξεχωριστή αγωγή ή μαζί με την αγωγή διαζυγίου (άρθρα 57, 59, 932 Α.Κ.).

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #14: Αν οι γονείς δεν ζητήσουν από το δικαστήριο την άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων τους μετά τη λύση ή τη διακοπή της συμβιώσεώς τους ή την ακύρωση γάμου τους, εξακολουθούν να την ασκούν από κοινού, όπως και πριν. Οι γονείς θα πρέπει να προσφύγουν στο δικαστήριο γιά ρύθμιση της γονικής μέριμνας, με γνώμονα το αληθινό συμφέρον των παιδιών τους (άρθρο 1513 Α.Κ.), όταν επιβάλλεται από το συμφέρον των τελευταίων.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #15: Μετά το αμετάκλητο της απόφασης διαζυγίου, η λύση του γάμου ισχύει έναντι τρίτων, δηλαδή έναντι όλων. Αντίθετα όμως, διατηρείται η δημιουργηθείσα από το γάμο εξ αγχιστείας συγγένεια (στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό) των εξ αίματος συγγενών του ενός των συζύγων με τους συγγενείς του άλλου συζύγου. Επομένως διατηρείται και το κώλυμα γάμου του ενός συζύγου με συγγενείς του άλλου συζύγου σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή έως και τον τρίτο βαθμό (άρθρα 1464, 1357 Α.Κ.).

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #16: Μετά το διαζύγιο, αλλάζουν οι προϋποθέσεις διατροφής και οι διατάξεις που εφαρμόζονται. Γεννιέται, υπό ειδικές προϋποθέσεις, δικαίωμα διατροφής του ενός διαζευγμένου συζύγου από τον άλλο πρώην σύζυγο, εφόσον ο πρώτος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του (άρθρα 1442-1445 Α.Κ.), ενώ ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να παράσχει διατροφή.

Μπορεί να αποκλεισθεί το δικαίωμα διατροφής μετά το διαζύγιο, αν επιβάλλεται από σπουδαίους λόγους και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις:
α. μικρής χρονικής διάρκειας του γάμου,
β. υπαιτιότητας διαζυγίου του δικαιούχου συζύγου
γ. εκούσιας πρόκλησης της απορίας του.

Το δικαίωμα διατροφής παύει:
α. αν ξαναπαντρευτεί ο δικαιούχος,
β. αν συζεί μόνιμα με κάποιον άλλον σε ελεύθερη ένωση,
γ. με το θάνατο του δικαιούχου, εκτός και η διατροφή αφορά παρελθόντα χρόνο ή δόσεις απαιτητές.

+ 1 ΣΥΝΕΠΕΙΑ: Σε διάσταση συζύγων (κατά τη διάρκεια του γάμου), η δικαστική απόφαση που επιδικάζει διατροφή σε διαζευγμένο σύζυγο, αποβάλλει αυτόματα την ισχύ της κατά το χρόνο που καθίσταται αμετάκλητη. Δηλαδή δεν ισχύει γιά το διάστημα μετά τη λύση του γάμου. Δεν καλύπτει την αξίωση διατροφής γιά το διάστημα μετά το διαζύγιο, εφόσον εφαρμόζονται άλλες διατάξεις. Η μία αξίωση διατροφής λήγει εκεί που αρχίζει η άλλη. Κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης παραπάνω απόφασης μπορεί να ασκηθεί ανακοπή (άρθ. 933 Κ.Πολ.Δ.).

Θα πρέπει γιά το μετέπειτα χρονικό διάστημα από την έκδοση αμετάκλητης απόφαση διαζυγίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις να ασκηθεί νέα αγωγή διατροφής, βασιζόμενη σε άλλες διατάξεις διατροφής, που ισχύουν γιά μετά το γάμο (άρθρα 1442-1445 Α.Κ.).

Συντομογραφίες: Α.Κ. = Αστικός Κώδικας, Π.Κ. = Ποινικός Κώδικας, Κ.Πολ.Δ. = Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

==========

Γιώργος Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Ιντερνετ

* Δημοσιεύτηκε 2/9 στην "Πρωϊνή" Εφημερίδα της Καβάλας


0 σχόλια:

Τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.